પ્રેસ
બધી પ્રેસ સંબંધિત પૂછપરછ માટે, કૃપા કરીને press@quora.com પર અમારો સંપર્ક કરો. સામાન્ય પ્રશ્નો માટે, કૃપા કરીને અમારો feedback@quora.com પર સંપર્ક કરો. Quora Blog પર તાજેતરનાં Quora સમાચારો સાથે રાખો.

તમારી વાર્તાઓમાં અથવા અન્ય વેબસાઇટ્સ પર Quora વિષયવસ્તુનો ઉપયોગ કરવામાં રુચિ છે? Quora વિષયવસ્તુનો મોટો ભાગ તમારા માટે મુક્ત રીતે ફરીથી પ્રકાશિત કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે જ્યાં સુધી તમે સીધી મૂળ વિષયવસ્તુ સાથે લિંક કરો અને Quora અને લેખકને યોગ્ય શાખ આપો.Quoraની ફરીથી પ્રકાશન કરવાની નીતિઓની સંપૂર્ણ વિગતો અમારી સેવાની શરતો માં મળી શકે છે.